ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o., IČ: 25336096, se sídlem Kraví hora 1000/8, Veveří, 602 00 Brno

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR)

1. Identifikace správce a kontaktní údaje.

Správcem údajů je společnost Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o., IČ: 25336096, se sídlem Kraví hora 1000/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23355 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: email.: hana@kojeni.eu, web: www.kojeni.eu.

2. Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů: a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště či sídla); b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); c) podpis; d) osobní údaje týkající se subjektu údajů (matky) a dítěte, které subjekt údajů uvede v Evidenční kartě laktační poradny či jiným způsobem, zejm. informace o zdravotním stavu, o porodu, o kojení, apod.; e) fotografické záznamy a videozáznamy subjektu údajů a dítěte; f) termín porodu dítěte subjektu údajů; g) historie absolvovaných školení a kurzů ve věci kojení, laktačního poradenství, apod.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování.
Osobní údaje budou manuálně, elektronicky nebo i automatizovaně zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

(i) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a), c), d) jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy. Bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a v případě osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. d) též souhlas subjektu údajů;

(ii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až d) jsou zpracovávány za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, např. v případě sporu se subjektem údajů, popř. při vymáhání (domnělých) nároků třetí strany, a to vše po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů, při zohlednění maximální zákonné (objektivní) promlčecí lhůty. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce a v případě osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. d) též souhlas subjektu údajů; 

(iii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) jsou zpracovávány za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona (zejm. daňové, evidenční účely), a to po dobu trvání smlouvy a dále po takovou dobu od ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů, která je vyžadována právními předpisy. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění právních povinností Správce; 

(iv) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) a f) až g) jsou zpracovávány za účelem poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení (přímý marketing), souvisejících se službami či zbožím poskytovaných Správcem, popř. souvisejících s uzavřenou smlouvou se subjektem údajů, pokud byla uzavřena, přičemž tyto obchodní nabídky a sdělení mohou být šířeny elektronickými a listinnými prostředky (zejména pozvánky na kurzy mailem nebo SMS) nebo telefonicky, a dále za účelem realizace soutěží, to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce; 

(v) osobní údaje označené v bodě 2. písm. e) jsou zpracovávány pro reklamní, marketingové a výukové účely Správce (zejm. na webových stránkách, facebooku, atd.), to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je udělený souhlas subjektu údajů.

4. Příjemci osobních údajů. Osobní údaje byly a budou či mohou být předávány těmto kategoriím příjemců, a to pouze v nezbytném rozsahu vyplývajícím z činnosti, které příjemci pro Správce realizují, resp. v rozsahu, který je nezbytný pro obchodní fungování Správce:

  1. externí zpracovatelé – zejm. mzdová účetní, daňový poradce, firma poskytující služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, firma poskytující školení, auditorská firma, IT firma, smluvní lékař, advokátní kancelář, pojišťovna, poskytovatel účetního programu s osobními údaji, případně další externí firmy poskytující další služby pro správce,
  2. orgány veřejné správy na základě zákona (zejm. pojišťovna, FÚ, ČSÚ, atd.).

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

5. Ostatní informace.

Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a), c), d) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. b) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zvýšen komfort stran a vede ke zkvalitnění služeb, kdy jsou strany smlouvy schopny rychlejší komunikace, např. při zrušení kurzu. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek snížení komfortu stran smlouvy. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. e) až g) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je umožněno Správci propagovat své služby veřejnosti a tedy zajistit fungování podnikání i do budoucna, a dále také záznamy budou sloužit jako výukový materiál pro další účastníky kurzu v budoucnu. Neposkytnutím těchto osobních údajů vznikne nemožnost Správce tyto činnosti provádět.

6. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjekt údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci; 
 •  písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

1. Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
 • subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 •  subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; 

2. Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

– osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů; 

– jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo

– zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

3. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing, viz účely v bodu 3. výše) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

4. Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

5. Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.