VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o., IČ: 25336096, se sídlem Kraví hora 1000/8, Veveří, 602 00 Brno

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel: Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o., IČ: 25336096, se sídlem Kraví hora 1000/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23355. Kontaktní údaje poskytovatele: email.: hana@kojeni.eu, web: www.kojeni.eu (dále jen „poskytovatel“)

Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u poskytovatele objednala účast na některém z kurzů nabízených na webové stránce www.kojeni.eu a specifikovaném v příslušné objednávce.

Poskytovatel a zákazník jsou dále označováni jako smluvní strany.

I. Uzavření smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem (dále jen „smlouva“). Smlouvou o se poskytovatel zavazuje zajistit pro zákazníka (případně i pro třetí osobu) účast na některém z kurzů nabízených na webové stránce www.kojeni.eu a specifikovaném v příslušné objednávce (dále jen jako „kurz“) a umožnit zákazníkovi (případně i třetí osobě) účast na takovém kurzu a zákazník se zavazuje ve lhůtě splatnosti uhradit kurzovné. Trvání, časy a místo konání kurzů jakož i obsah jsou uvedeny u příslušného kurzu.

Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP zasláním objednávky poskytovateli a rovněž potvrzením svého souhlasu s těmito VOP na webovém rozhraní internetového obchodu poskytovatele. V případě, že poskytovatel změní znění obchodních podmínek, řídí se práva a povinnosti smluvních stran tím zněním, za jehož účinnosti došlo k učinění objednávky zákazníkem.

Nabídka a prezentace kurzů uvedená na webovém rozhraní poskytovatele je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká na základě objednávky zákazníka. Objednávku lze učinit mimo jiné též prostřednictvím elektronické pošty a/nebo elektronického objednávkového formuláře poskytovatele (dále jen „objednávka“), dostupného prostřednictvím webových stránek www.kojeni.eu. Poskytovatel považuje údaje uvedené v objednávce a odeslané zákazníkem za správné, úplné a pravdivé.

Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku učiněnou zákazníkem a za tímto účelem zákazníka kontaktovat. Nebude-li v takovém případě objednávka ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany zákazníka), může ji poskytovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude zákazník poskytovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na kontaktní email zákazníka.

Obdržení objednávky poskytovatel zákazníkovi neprodleně potvrdí (ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku), a to zasláním zprávy automatickým systémem poskytovatele na kontaktní email zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři. Toto sdělení o obdržení objednávky není přijetím objednávky poskytovatelem ve smyslu akceptace objednávky zákazníka poskytovatelem dle čl. I. odst. 7 těchto obchodních podmínek.

Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je zákazníkovi poskytovatelem odesláno na kontaktní email potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky). Potvrzení o přijetí objednávky představuje vyhotovení uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 1822 odst. 2 občanského zákoníku. Součástí potvrzení o přijetí objednávky je odkaz na obchodní podmínky, jež tvoří nedílnou přílohu smlouvy. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje rovněž výzvu k úhradě kurzovného s údaji nezbytnými k provedení platby.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při užití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání poskytování předmětné služby.

II. Kapacita služeb

Zákazník bere na vědomí, že jednotlivé služby poskytované ze strany poskytovatele mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu účastníků kurzu, tj. disponují pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje poskytovatel.

Jednotlivé služby budou poskytnuty pouze těm zákazníkům, kteří v rámci kapacity dotčené služby uzavřou s poskytovatelem v souladu s těmito VOP smlouvu o poskytnutí služeb a řádně uhradí cenu služeb s tím, že je rozhodující pořadí úhrady ceny služeb.

Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že v případě naplnění kapacity dané služby, tj. v případě, že uhradí cenu řádně sjednané služby poslední ze zákazníků v rámci kapacity dotčené služby, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby s takto naplněnou kapacitou, uzavřené se zákazníkem, který ještě neuhradil cenu služby, byť tato ještě nebyla splatná.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku zahájení daného kurzu, jenž je předmětem smlouvy, a to z následujících důvodů:

a) účastnická kapacita kurzu nebyla naplněna ani z jedné poloviny,

b) konání kurzu brání závažná provozní překážka na straně poskytovatele (zejména onemocnění lektora, havárie v místě konání kurzu apod.),

c) z důvodu zásahu vyšší moci.

V těchto případech se poskytovatel bude primárně snažit nabídnout zákazníku jiný termín poskytnutí služby. V případě zrušeného kurzu budou zákazníkům vráceny již uhrazené částky v plné výši nazpět, pokud se poskytovatel a zákazník nedohodnout na jiném termínu kurzu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen zaslat na kontaktní emailovou adresu zákazníka. Okamžikem odeslání tohoto oznámení je odstoupení vůči zákazníkovi účinné.

III. Podmínky poskytování služeb

Účast na kurzu nelze ze strany účastníka kurzu stornovat, nelze provést dodatečnou změnu kurzu (po uzavření smlouvy) a nelze ani požadovat vrácení kurzovného, nedohodne-li se účastník kurzu s poskytovatelem výslovně jinak.

Účastník kurzu nemá právo na poskytnutí náhradní služby, či vrácení peněz, když tato nebude moci být účastníkovi kurzu poskytnuta z důvodů na straně účastníka kurzu, vyjma závažných případů (např. předčasný porod, potrat, apod.), kdy po domluvě mezi poskytovatelem a zákazníkem může být zákazníků nabídnut náhradou jiný kurz či vrácení peněz.

Účastník kurzu, který plně nevyužije celou náplň kurzu, případně nebude účasten kurzu po celou dobu jeho konání (či vůbec), nemá nárok na slevu z kurzovného, ani na poskytnutí jiného plnění poskytovatelem pro uvedené důvody, nedohodne-li se účastník kurzu s poskytovatelem jinak.

Účastník kurzu je povinen dbát pokynů poskytovatele či lektora daného kurzu. Účastník kurzu nesmí být v době konání kurzu pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Při porušení jakékoli povinnosti účastníka kurzu dle tohoto ustanovení obchodních podmínek či porušování dobrých mravů či rušení účasti ostatních účastníků kurzu je poskytovatel či lektor kurzu oprávněn účastníka kurzu z účasti na kurzu vykázat a další účast mu odepřít či znemožnit, a to bez poskytnutí jakékoli finanční či materiální náhrady jeho neúčasti, včetně vrácení kurzovného či jeho části.

Zákazník prohlašuje, že účastník kurzu je zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Účastník kurzu je povinen před začátkem kurzu informovat lektora o svých zdravotních omezeních. Poskytovatel ani lektor kurzu neodpovídají za případnou újmu vzniklou účastníkovi kurzu v důsledku porušení této povinnosti účastníka kurzu či nepravdivosti výše uvedeného prohlášení zákazníka.

Poskytovatel neodpovídá za nedosažení cíle kurzu. Kurzy nejsou individualizované pro každého zákazníka a dítě zvlášť, poskytovatel poskytuje pouze všeobecné poradenství a neodpovídá tedy za to, pokud by v některých případech jím poskytnuté informace či rady nebyly účinné. Zákazník bere na vědomí, že kurzy nejsou akreditovány jako kurzy vzdělávací, kdy se jedná o formu trávení volného času.

IV. Cena a platební podmínky

Zákazník je povinen plnou cenu za kurz uhradit bezhotovostně převodem na účet poskytovatele nejpozději 3 dny před začátkem kurzu (splatnost kurzovného). Vytištěnou kopii příkazu k platbě je zákazník povinen odevzdat při příchodu na kurz nebo zaslat před kurzem na info@kojeni.eu. Platbu je nutno zaslat bezhotovostně na č. účtu: 1127883001/5500, titul platby: název kurzu + příjmení. Při neprokázání úhrady za kurz při zahájení kurzu nemusí být zákazníku umožněna účast na kurzu, pokud nebude s Poskytovatelem dohodnuto jinak (Zákazníkovi se doporučuje telefonicky kontaktovat Poskytovatele v případě, kdy nestihne včas zaslat peníze a přesto má zájem se kurzu účastnit).

Za úhradu ceny se považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet poskytovatele.

Ceny jednotlivých služeb deklarovaných ze strany poskytovatele jsou cenami konečnými (včetně všech daní a poplatků). Kurzovné zahrnuje veškeré náklady spojené s pořádáním kurzu a účastí zákazníka na něm.

Pokud o to zákazník výslovně požádá, Poskytovatel vystaví zákazníkovi poté, co je kurzovné zákazníkem uhrazeno, elektronický daňový doklad (fakturu), kterou zákazníkovi zašle na jeho kontaktní emailovou adresu.

Předmětem smlouvy je konkrétní kurz, zákazníkovi tedy není zasílána žádná vstupenka či obdobný doklad opravňující k účasti na kurzu a zákazníkovi je umožněna účast na kurzu pouze na základě uzavřené smlouvy a prokázané úhrady kurzovného.

V. Informace pro spotřebitele

Ustanovení této části VOP se použijí na případ, kdy zákazníkem je spotřebitel ve smyslu příslušné právní úpravy.

Informace pro spotřebitele týkající se služeb a jejich poskytování, tj. označení služeb a jejich popis, cena služeb včetně všech daní a poplatků, způsob poskytování služeb a údaje o době trvání smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP a nabídce poskytovatele týkající se konkrétní služby.

Je-li smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, sděluje poskytovatel následující informace:

smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou mají být poskytovány služby, a po tuto dobu smlouva strany zavazuje,

smlouva o poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek se považuje ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku za smlouvu o využití volného času, a to formou účasti na kurzu. Zákazník tedy není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku do 14 dnů od uzavření smlouvy,

stížnosti spotřebitelů jsou vyřizovány na info@kojeni.eu, spotřebitel má rovněž právo obrátit se se stížností na orgán státního dozoru,

smlouva uzavřená se zákazníkem (ve formě potvrzení objednávky + VOP) bude uložena a evidována u poskytovatele a poskytovatel zákazníkovi po předchozí písemné žádosti umožní do ní nahlédnout,

zákazník je oprávněn chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky opravit, a to tak, že mu bude systémově umožněna kontrola zadaných údajů a umožněn návrat za účelem opravy zadaných údajů,

smlouva bude uzavřena v českém jazyce,

poskytovatel uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku zákazníkovi neprodleně potvrdí a poskytne mu v textové podobě znění smlouvy i těchto VOP.

Zákazník je oprávněn závazek ze smlouvy zrušit, a to za následujících podmínek:

a) V případě, že zákazník závazek ze smlouvy zruší dříve než 7 dnů před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby, je zákazník povinen poskytovateli zaplatit odstupné ve výši 25 % z ceny služby, která je předmětem rušeného závazku.

b) V případě, že zákazník závazek ze smlouvy zruší později než 7 dnů před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby, ale dříve než 24 hodin před ujednaným časem započetí, je zákazník povinen poskytovateli zaplatit odstupné ve výši 50 % z ceny služby, která je předmětem rušeného závazku.

c) V případě, že zákazník závazek ze smlouvy zruší později než 24 hodin před ujednaným časem započetí poskytnutí služby, je zákazník povinen poskytovateli zaplatit odstupné ve výši 100 % z ceny služby, která je předmětem rušeného závazku.

Právo na zrušení smlouvy dle předchozího odstavce nemůže být uplatněno poté, co došlo k započetí poskytování služby – v takovém případě je zákazník povinen uhradit plnou cenu kurzu.

Zrušení smlouvy je oprávněn zákazník doručit poskytovateli písemně, a to i elektronickou formou na hana@kojeni.eu. Zákazník není povinen uvádět důvod rozhodnutí.

Při omluvě předem z důvodu nemoci, předčasného porodu v případě úhrady předem se lze domluvit na absolvování daného kurzu v jiném vypsaném termínu, příp. se domluvit na absolvování jiného kurzu v ceně uhrazené částky.

VI. Závěrečná Informace pro spotřebitele

Místo soudu v případě jakéhokoliv soudního sporu vyplývajícího přímo či nepřímo ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem je dáno sídlem poskytovatele.

Na veškeré právní vztahy vzniklé ze smlouvy se použije české právo.

Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz, Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, www.coi.cz.